Obchodné podmienky​

1. Prevádzkovateľ

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej ako „VOP“) upravujú právne vzťahy medzi spoločnosťou Good Ad, s.r.o. IČO: 35 790 733, sídlo: Liptovská 2/A, 821 09 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo: 21974/B, DIČ: 2020213723, IČ DPH: SK2020213723 (ďalej ako „Prevádzkovateľ”) ako Prevádzkovateľom a kupujúcim tovaru ponúkaného Prevádzkovateľom, ktoré vznikajú pri kúpe tovaru ponúkaného Prevádzkovateľom prostredníctvom internetového portálu koreneshop (v texte aj ako „Internetový obchod“), ktorého je prevádzkovateľom.

Kontaktné údaje Prevádzkovateľa:
email: info@koreneshop.sk,
kontaktné telefónne číslo: +421 918 622 759

Prevádzkovateľ zabezpečil prítomnosť zodpovednej osoby v pracovných dňoch v čase od 9:30 do 16:30. Prevádzková doba : pracovné dni od 9:30 do 16:30

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Kupujúci, ktorý pri nákupe uvedie IČO, je považovaný za podnikateľa (nie spotrebiteľa), pokiaľ výslovne neuvedie, že nákup nie je realizovaný podnikateľom pre osobnú spotrebu. Objednávka kupujúceho je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva je zmluva uzavretá medzi Prevádzkovateľom a kupujúcim, ktorej predmetom je predaj tovaru ponúkaného Prevádzkovateľom prostredníctvom internetového portálu (ďalej ako „Tovar“) (ďalej ako „Kúpna zmluva“). Kúpna zmluva uzatvorená medzi Prevádzkovateľom a kupujúcim, ktorá je dohodnutá na základe objednávky kupujúceho v Internetovom obchode sa považuje za kúpnu zmluvu uzatvorenú na diaľku podľa ustanovenia § 2 odsek (1) zákona NR SR č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzatváraných na diaľku“).


2. Kúpa Tovaru

Objednávku Tovaru kupujúci uskutoční prostredníctvom vyplnenia elektronického objednávkového formulára uvedeného na internetovej stránke elektronického obchodu Prevádzkovateľa www.koreneshop.sk a korene.shop (ďalej ako „Objednávka“).Kupujúci môže uskutočniť Objednávku aj bez registrácie. Kupujúci vyplní povinné údaje požadované v Objednávke. Po vyplnení Objednávky, pred jej odoslaním, má kupujúci možnosť zmeniť údaje uvedené v Objednávke. Po kontrole údajov uvedených v Objednávke kupujúcim, kupujúci potvrdí Objednávku: „Potvrdiť objednávku s povinnosťou platby“. Objednávka doručená Prevádzkovateľovi sa považuje za návrh na uzavretie Kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho.

Objednávka sa považuje za doručenú Prevádzkovateľovi ak sa dostane do dispozičnej sféry Prevádzkovateľa, a zároveň obsahuje všetky povinné údaje požadované v Objednávke, najmä: meno a priezvisko kupujúceho; dodaciu a fakturačnú (ak nie sú rovnaké musí kupujúci toto uviesť) adresu kupujúceho; e-mailový a telefonický kontakt na kupujúceho, názov objednávaného Tovaru, množstvo objednaného Tovaru, zvolený spôsob dodania objednaného Tovaru a zvolený spôsob platby objednaného Tovaru. Prevádzkovateľ bezodkladne po prijatí riadne vyplnenej Objednávky, zašle kupujúcemu potvrdenie o prijatí Objednávky, ktoré nie je záväzným potvrdením Objednávky, ale výlučne potvrdenie o tom, že táto sa dostala do dispozičnej sféry Prevádzkovateľa. Takto doručenou Objednávkou je kupujúci viazaný.

Prevádzkovateľ potvrdí záväzné prijatie Objednávky kupujúceho prostredníctvom emailu, ktorý odošle na emailovú adresu kupujúceho uvedenú v Objednávke (ďalej ako „Potvrdenie Objednávky“). Kúpna zmluva medzi Prevádzkovateľom a kupujúcim sa považuje za uzavretú okamihom doručenia Potvrdenia Objednávky do dispozičnej sféry kupujúceho. Na základe Kúpnej zmluvy sa Prevádzkovateľ zaväzuje, že spôsobom a za podmienok uvedených v týchto VOP kupujúcemu odovzdá a prevedie na kupujúcemu vlastnícke právo k Tovaru, ktorý je predmetom Kúpnej zmluvy a kupujúci sa zaväzuje, že Tovar prevezme a riadne a včas zaplatí Prevádzkovateľovi kúpnu cenu za Tovar, tak ako je uvedená v Objednávke (ďalej ako „Kúpna cena“).

Prevádzkovateľ si výslovne si vyhradzuje právo neuskutočniť Potvrdenie Objednávky, ak v Internetovom obchode bola uvedená nesprávna cena, popis Tovaru alebo vložený nesprávny identifikačný údaj Tovaru, rovnako z dôvodu ak Prevádzkovateľ z dôvodu nedostupnosti Tovaru alebo z dôvodu, že sa výrazným spôsobom zmenila obstarávacia cena Tovaru, z dôvodov vyššej moci alebo v prípade, ak ani pri vynaložení maximálneho úsilia, ktoré možno od Prevádzkovateľa spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať Tovar v Kúpnej cene Tovaru uvedenej v okamihu uskutočnenia Objednávky kupujúcim. O nemožnosti Potvrdenia Objednávky Prevádzkovateľom z dôvodov uvedených v predchádzajúcej vete tohto odseku tohto článku VOP bude Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu informovať kupujúceho prostredníctvom emailu, ktorý odošle na emailovú adresu kupujúceho uvedenú v Objednávke.

Prevádzkovateľ je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy uzavretej na základe Potvrdenej Objednávky z dôvodov vyššej moci alebo maximálneho úsilia, ktoré možno od Prevádzkovateľa spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať Tovar v Kúpnej cene Tovaru uvedenej v okamihu uskutočnenia Objednávky a v lehote 7 dní odo dňa odoslania oznámenia o odstúpení od Kúpnej zmluvy vrátiť kupujúcemu zaplatenú Kúpnu cenu spôsobom, aký kupujúci použil pri po vykonaní Objednávky. Tým nie je dotknuté právo Prevádzkovateľa odstúpiť od Kúpnej zmluvy z dôvodov vyplývajúcich z platných právnych predpisov.

Pri špeciálnej predajnej akcii Prevádzkovateľa sa Kúpna zmluva riadi okrem týchto VOP aj podmienkami príslušnej akcie.


3. Kúpna cena a platobné podmienky

Kupujúci je povinný za Tovar, ktorého Objednávka bola Prevádzkovateľom potvrdená, zaplatiť riadne a včas Kúpnu cenu. V Kúpnej cene nie sú zahrnuté náklady na dopravu zakúpeného Tovaru a ďalšie náklady a poplatky spojené s dodaním Tovaru (ďalej ako „Náklady za dodanie Tovaru“). Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že popri Kúpnej cene je povinný uhradiť Prevádzkovateľovi aj Náklady za dodanie Tovaru.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny kúpnych cien Tovaru a služieb uvedených v Internetovom obchode bez predchádzajúceho upozornenia.

Kúpnu cenu je možné uhradiť:

a) platba na dobierku, t.j. v hotovosti alebo prostredníctvom platobnej karty pri prevzatí Tovaru od dopravcu,

b) prevodom na účet Prevádzkovateľa na základe vystavenej zálohovej faktúry. Pokiaľ nie je v zálohovej faktúre uvedené inak, kupujúci je povinný uhradiť Kúpnu cenu a náklady na dodanie Tovaru do 14 dní odo dňa doručenia zálohovej faktúry.

Potvrdenie o kúpe Tovaru vystavené Prevádzkovateľom, ktoré odovzdá kupujúcemu spolu s Tovarom, slúži zároveň ako daňový doklad a dodací list.

V prípade, že kupujúci nezaplatí Prevádzkovateľovi Kúpnu cenu za Tovar a Náklady na dodanie Tovaru v lehote splatnosti a ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej Prevádzkovateľom, ktorá nebude kratšia ako 15 kalendárnych dní, má Prevádzkovateľ právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy, kedy budú zmluvné strany povinné si vrátiť už navzájom poskytnuté plnenia. Prevádzkovateľ má právo na náhradu škody spôsobenej omeškaním kupujúceho.

4. Podmienky dodania Tovaru

Tovar objednaný prostredníctvom Internetového obchodu bude kupujúcemu dodaný v lehote uvedenej v Objednávke ako „Očakávaný termín dodania“, ak taká nie je, v lehote uvedenej v Internetovom obchode pri príslušnom Tovare v čase uskutočnenia Objednávky (ďalej ako „Dodacia lehota“). Dodacia lehota pri Tovare, ktorého Kúpna cena bude kupujúcim uhradená pri prevzatí Tovaru začína plynúť najbližším pracovným dňom nasledujúcim po dni, kedy Prevádzkovateľ a kupujúci uzavreli Kúpnu zmluvu. V prípade, že kupujúci zvolil iný spôsob úhrady Kúpnej ceny za Tovar (ako pri prevzatí Tovaru), Dodacia lehota začína plynúť najbližším pracovným dňom nasledujúcim po dni, kedy bola Kúpna cena vrátane Nákladov na dodanie Tovaru v celosti pripísaná na bankový účet Prevádzkovateľa.

Ak Prevádzkovateľ nesplní svoj záväzok dodať Tovar podľa pôvodne dohodnutej Dodacej lehoty, a zároveň nedodá Tovar ani v dodatočnej primeranej lehote určenej kupujúcim, má kupujúci právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

Dodanie Tovaru sa uskutočňuje dopravou na území Slovenskej republiky prostredníctvom prepravnej spoločnosti, s ktorou má Prevádzkovateľ uzatvorenú zmluvu (ďalej ako „Dopravca“). Náklady za dopravu sú dostupné na internetovej stránke Prevádzkovateľa v závislosti od hmotnosti objednaného Tovaru. Konečný poplatok za dopravu bude vyčíslený v Objednávke uskutočnenej na Internetovom.

Kupujúci je povinný poskytnúť Prevádzkovateľovi presnú adresu, kam má byť objednaný Tovar doručený a zabezpečiť prevzatie Tovaru osobne alebo prostredníctvom osoby, ktorú kupujúci označil v Objednávke ako kontakt. Ak sa Dopravcovi objednaného Tovaru nepodarilo Tovar doručiť kupujúcemu, uskutoční náhradné doručenie.

Pri dodaní objednaného Tovaru Dopravcom je kupujúci povinný riadne Tovar prevziať, skontrolovať a v prípade zjavných vád tieto na mieste oznámiť Dopravcovi a spolu s Dopravcom ich zaznamenajú v písomnom protokole. Na nároky zo zodpovednosti za zjavné vady Tovaru, ktoré bolo možné zistiť pri prevzatí, a ktoré neboli zaznamenané v písomnom protokole sa nebude prihliadať.

5. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy

Kupujúci má právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť aj bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia Tovaru. Kupujúci môže odstúpiť od Kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je dodanie Tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od Kúpnej zmluvy.

Kupujúci je povinný informovať Prevádzkovateľa o využití jeho práva odstúpiť od Kúpnej zmluvy, a to napr. písomne na adresu sídla Prevádzkovateľa alebo emailom na emailovú adresu Prevádzkovateľa. Na účely odstúpenia od Kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár na odstúpenie od Kúpnej zmluvy, ktorý je k dispozícii pre kupujúceho na internetovej stránke Prevádzkovateľa. Lehota na odstúpenie od Kúpnej zmluvy sa považuje za zachovanú, ak Kupujúci odošle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od Kúpnej zmluvy Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša kupujúci.

V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy podľa prvého odseku tohto článku týchto VOP budú Kupujúcemu vrátené všetky platby, ktoré Kupujúci uhradil na základe Kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Platby budú kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia kupujúceho o odstúpení od Kúpnej zmluvy Prevádzkovateľovi a vrátení Tovaru. Kupujúci je povinný zaslať Tovar späť najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od Kúpnej zmluvy. Priame náklady na vrátenie Tovaru znáša kupujúci. Tovar je kupujúci povinný vrátiť Prevádzkovateľovi úplný, nepoškodený, vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom Tovar prevzal: neotvorené a nepoškodené spotrebiteľské balenie Tovaru. Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty Tovaru v dôsledku zaobchádzania s Tovarom. V prípade, ak kupujúci vráti Tovar Prevádzkovateľovi akokoľvek poškodený či opotrebovaný, má Prevádzkovateľ voči Kupujúcemu nárok na náhradu škody, ktorá tým vznikla.


6. Záverečné ustanovenia

Uplatnenie nárokov zo zodpovednosti za vady Tovaru sa riadi ustanoveniami Reklamačného poriadku a príslušnými ustanoveniami Zákona o ochrane spotrebiteľov a Občianskeho zákonníka. Reklamačný poriadok je uvedený na internetovej stránke Prevádzkovateľa: koreneshop.sk a korene.shop

Informácie o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb sú uvedené na internetovej stránke Prevádzkovateľa: koreneshop.sk a korene.shop

Tieto VOP sú platné a účinné 21.12.2024. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP.

Kupujúci je povinný pred uskutočnením Objednávky na Internetovom obchode sa oboznámiť a vyjadriť súhlas so znením týchto VOP. Svoj súhlas vyjadrí vyznačením súhlasu označením tejto skutočnosti v priestore na to vyhradenom. Uskutočnením Objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s Kúpnou cenou Tovaru vrátane prípadných Nákladov na dodanie Tovaru, dodacími podmienkami, ďalej že mal možnosť sa oboznámiť s VOP platnými a účinnými v čase uskutočnenia Objednávky, ako aj ďalšími informáciami poskytnutými Prevádzkovateľom Kupujúcemu pred uskutočnením Objednávky. Kupujúci sa zaväzuje, že sa riadne oboznámi s informáciami, ktoré mu budú zaslané Prevádzkovateľom po uskutočnení Objednávky.

Orgánom vykonávajúci dozor ohľadom ochrany práv spotrebiteľa je Slovenská obchodná inšpekcia, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava 27, https://www.soi.sk/sk/Kontakt.soi.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje Kúpnu zmluvu archivovať v elektronickej forme spolu s príslušnými VOP po dobu 10 (desať) rokov. Takto archivovaná Kúpna zmluva nie je dostupná kupujúcemu.

Kúpnu zmluvu podľa podmienok uvedených vo VOP je možné uzavrieť v slovenskom jazyku.

V Bratislave dňa 31. decembra 2023
Good Ad, s.r.o.