Zásady ochrany osobných údajov​

Obchodná spoločnosť Good Ad, s.r.o. IČO: 35 790 733, sídlo: Liptovská 2/A, 821 09 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo: 21974/B, DIČ: 2020213723, IČ DPH: SK2020213723, je prevádzkovateľom internetového portálu koreneshop (ďalej ako „Prevádzkovateľ”)

Každý spotrebiteľ je dotknutá osoba, ktorej má Prevádzkovateľ záujem poskytnúť informácie o spracúvaní osobných údajov v súlade s dotknutými ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „GDPR“). Prevádzkovateľ môže získavať osobné údaje od dotknutých osôb, tretích osôb alebo z verejne dostupných zdrojov.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska, dodacia adresa, emailová adresa, telefónne číslo, číslo bankového účtu na účely uzatvorenia a plnenia Kúpnej zmluvy predmetom, ktorej je dodanie Tovaru Prevádzkovateľa.  

Pred uzatvorením Kúpnej zmluvy a s cieľom uzavretia Kúpnej zmluvy Prevádzkovateľ spracúvame osobné údaje aj na účely registrácie dotknutých osôb – odberateľov fyzických osôb nepodnikateľov – rovnako zamestnancov a zástupcov právnických osôb alebo fyzických osôb podnikateľov. Takto získané osobné údaje budú spracúvané v zákazníckom portáli po nevyhnutne potrebný čas, vždy počas trvania registrácie v zákazníckom portály Prevádzkovateľa.

V prípade, že zmluvu uzatvorila ako zákazník právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, má Prevádzkovateľ oprávnený záujem spracúvať aj osobné údaje jej zástupcov  a zamestnancov získaných v súvislosti so zmluvným vzťahom so zákazníkom, a to v nevyhnutnom rozsahu: meno, priezvisko, číslo dokladu totožnosti a vlastnoručný podpis (v prípade udelenia plnomocenstva, ktoré je nevyhnutné pri plnení predmetu Kúpnej zmluvy.

Poskytnutie údajov pre vyššie uvedené účely je požiadavkou, ktorá je nevyhnutná na uzavretie Kúpnej zmluvy. Na účely plnenia Kúpnej zmluvy bude Prevádzkovateľ osobné údaje spracúvať a uchovávať počas trvania zmluvného vzťahu a po jeho zániku do uplynutia premlčacej doby na uplatnenie práv z Kúpnej zmluvy alebo po dobu nevyhnutne potrebnú, najmenej však päť rokov (päť) od skončenia zmluvného vzťahu založeného Kúpnou zmluvou. 

Informácie o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb sú uvedené na internetovej stránke Prevádzkovateľa: www.koreneshop.sk a korene.shop

V Bratislave dňa 31. december 2023

Good Ad, s.r.o.